Adres obiektu budowlanego  :

Budynek kościoła

39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 1

Działka nr ewid. 1061/1

 

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia :

 

Kod CPV dla budynków –

 

45212361-4                  Roboty budowlane w zakresie kościołów

45212350-4                  Budynki o szczególnej wartości historycznej

                               lub architektonicznej

 

Kody CPV dla zakresu robót        -

 

45320000-6                  Roboty izolacyjne

45232452-5                  Roboty odwadniające

45453100-7                  Roboty renowacyjne

45332300-6                  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233161-5                  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

 

Nazwa i adres Zamawiającego :

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Przemieniania Pańskiego

39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 1

 

Nazwa opracowującego :

VICTORIAL Sp.zo.o.

35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6

Opracował : Bogusław Brach

 

 

 

 ROPCZYCE 2013

Spis treści :

 

<!--[if !supportLists]-->I.       <!--[endif]-->Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje :

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje :

1.1. Opis stanu istniejącego.

1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5.1. Powierzchnie użytkowe wraz z określeniem ich funkcji

1.5.2.Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe określające udział poszczególnych

         powierzchni w remoncie

1.5.3. Powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania działki

1.5.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych

         parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

 

2.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

2.1.Wymagania dotyczące konserwacji i remontu obiektu zabytkowego

2.1.Cechy obiektu zabytkowego dotyczące rozwiązań remontowych i prac konserwatorskich

2.2.Warunki wykonania i odbioru robót remontowych i prac konserwatorskich

      

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje :

 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

    wynikającymi z odrębnych przepisów

1.1.Wpis do rejestru zabytków

2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością

    na cele budowlane

2.1.Wypis z rejestru gruntów

3.Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem remontu

4.Dokumenty niezbędne do zaprojektowania zadania

4.1.Kopia mapy zasadniczej

4.2.Zalecenia konserwatorskie

5.Kosztorys szacunkowy dla zadania

  

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

 

Zarys historyczny.

Kościół Parafialny p.w. Podniesienia Krzyża Świętego w Ropczycach został wzniesiony ok. 1368 roku w stylu gotyckim. Spalony w roku 1873, odbudowany w latach 1876-1877(podział na trzy nawy i prawdopodobne przedłużenie korpusu kościoła z budową wież). Odnowiony powtórnie w latach 1948-1950. W roku 1950 dobudowano kaplicę. W ostatnich latach remont elewacji ceglanej kościoła i naprawa ogrodzenia murowanego, zburzonego przez powódź.

Kościół wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-84 z dnia 30.12.1967 r.

Obiekt o szczególnej wartości historycznej i architektonicznej.

 

Opis.

Ustawiony za północno- zachodnim blokiem przyrynkowym( nieistniejącym).Orientowany.

Na podmurowaniu kamiennym mury ceglane, z otynkowaną zakrystią i wieżą, kryty dachówką zakładkową nad nawą i karpiówką nad prezbiterium i zakrystią.

Na rzucie prostokąta, oszkarpowany, halowy, trójnawowy, 4 – przęsłowy z kwadratową wieżą od zachodu, z węższym, dwuprzęsłowy prezbiterium zamkniętym trzema bokami ośmioboku, z zakrystią od północy oraz przylegającą do korpusu kościoła nową kaplicą.

Dach kościoła siodłowy nad korpusem ujęty w dwa szczyty, z wysmukłą wieżyczką na sygnaturkę , nad prezbiterium opadający trzema połaciami. Nad zakrystią dach pulpitowy o pierwotnej wysokości.

Wieża czterokondygnacyjna z dwoma szkarpami od frontu. Do jej południowej ściany przylega dolna partia klatki schodowej prowadzącej na wieżę.

Ściany kościoła wieńczy gzyms profilowany.

Wewnątrz kościoła sklepienia krzyżowo-żebrowe.

Żebra wsparte w nawie głównej na pięciu służkach, w prezbiterium na wspornikach.

Portale kamienne prostokątne o sfazowanych ościeżach.

W ścianie północnej zamurowany gotycki portal, zamknięty łukiem ostrym.

Drzwi do zakrystii XVII – wieczne. Okna prostokątne zamknięte łukiem ostrym,

o ościeżach dwustronnie rozglifionych. Obramienia okien kamienne.

Obok nich w prezbiterium widoczne pierwotne otwory okien niższych i szerszych ościeżach ceglanych. W zakrystii okna bliźniacze prostokątne, zamknięte u góry łukiem ostrym –

każde przęsło oświetla jedna para okien.

Teren przy kościele posiada utwardzenie z kostki brukowej betonowej, zniszczonej przez powódź.

Budynek posiada odwodnienie z rur spustowych z dachu i z terenu, które nie działa właściwie.

Działka wokół kościoła jest ogrodzona murem ceglanym, odtworzonym po powodzi.

 

 1.1. Opis stanu istniejącego.

 

Stan obiektu.

Konstrukcja fundamentów, ścian i sklepień kościoła w dobrym stanie.

Pokrycie dachu i elewacja w dobrym stanie.

Natomiast fundamenty i ściany, wysokość 170-235 cm nad poziomem posadzki uległy

wysokiemu zawilgoceniu i w konsekwencji zasoleniu.

Utwardzenie terenu jest zniekształcone i uległo osiadaniu, co spowodowało niekorzystne ukształtowanie  dla budynku kościoła.

Odwodnienie z rur spustowych z dachu i z terenu jest zniszczone i zamulone,  nie

działa właściwie i wymaga odbudowy.

  

Przyczyny zniszczeń.

Lokalizacja obiektu zabytkowego - budynek znajduje się w kotlinie, w stosunku do terenów przyległych, w uwagi na historyczne położenie budynku oraz na terenach przyległych do rzeki Wielopolki.

Główną przyczyną zniszczeń zabytkowego obiektu były dwie powodzie , które nawiedziły

miasto Ropczyce i kościół w maju i czerwcu 2010 roku.

Napór wody na fundamenty, mury i teren wokół kościoła spowodował uszkodzenia , które nie

mogą być usunięte w sposób naturalny przez osuszenie, lecz konieczne są zabiegi remontowe

i konserwatorskie w celu usunięcia przyczyn, z uwagi postępującą degradację obiektu zabytkowego i przyległego terenu.

Brak sprawnej kanalizacji deszczowej i odwodnieniowej budynku.

Z uwagi na brak właściwego odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku kościoła i terenu wokół  kościoła, następuje przyśpieszenie procesu zniszczeń substancji budynku, w wyniku działania szkodliwych soli.

Obecne ukształtowanie terenu nie zabezpiecza budynek przed działanie wód opadowych,

dlatego należy dokonać stosownej przebudowy ukształtowania terenu wokół kościoła.

 

Zalecenia.

Pilnie zabezpieczyć zabytkowy budynek kościoła poprzez następujące działania :

- wykonać izolację poziomą ścian fundamentowych

- wykonać tynki renowacyjne wewnętrzne cokołu, z malowaniem

- wykonać izolację pionową ścian fundamentowych

- wykonać drenaż opaskowy

- wykonać remont kanalizacji deszczowej

- wykonać niwelację terenu z nowym utwardzeniem z elementami kamiennymi

Prace remontowe i konserwatorskie należy wykonać po otrzymaniu zaleceń konserwatorskich

i przygotowaniu projektu architektonicznego oraz uzyskaniu stosownych decyzji przy

remoncie zabytku.

Z uwagi na wysoką wartość historyczną i architektoniczną obiektu, zaleca się zastosowanie materiałów i technologii naprawy zniszczonych elementów zabytkowych, starannie dobranych dla obiektu.

Zwraca się szczególna uwagę na nadzór nad pracami konserwatorskimi w trakcie wykonania remontu ze strony Zamawiającego i WUOZ w Rzeszowie.

(Materiały historyczne udostępniła Delegatura WUOZ w Rzeszowie)

 

 1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

 

Wskaźniki określające wielkość obiektu :

 

- szerokość                  - 15,50 m                   

- długość                     - 49,50 m

- wysokość                 - 10,00 m

- pow. zabudowy       - 735,40 m2

- pow. użytkowa        - 600,00 m2

- kubatura                   - 7354,00 m2

 

Zakres robót remontowych i konserwatorskich obejmuje ;

 

Remont budynku kościoła.

I. Izolacja pionowa fundamentów kościoła :

- odkopanie fundamentów

- oczyszczenie ścian

- gruntowanie ścian kamiennych pod izolację

- wykonanie dwóch warstw izolacji środkiem mineralnym

- zabezpieczenie izolacji geowłókniną

- zasypanie wykopu gruntem, z ubiciem warstwami

 

II.Izolacja pozioma fundamentów i ścian wewnętrznych oraz filarów ;

- trasowanie otworów

- wywiercenie otworów o średnicy fi 12 mm, obustronnie w jednym rzędzie, w ścianach,

  nad fundamentem kamiennym

- wprowadzenie pod ciśnieniem płynu iniekcyjnego, za pomocą pakerów do otworów

- zaślepienie otworów gotową zaprawą

 

Alternatywne rozwiązanie dla wykonania izolacji poziomej metodą podcinania ścian :

- wykonanie podcięcia ścian piłą łańcuchową w spoinie nad fundamentem, o średnicy

  kilkunastu milimetrów na odcinku 100 cm

- oczyszczenie rzazu za pomocą sprężonego powietrza

- wprowadzenie foli wodoszczelnej, zbrojonej włóknem szklanym, z polistyrenu,

  o gr. 1,2 mm lub polietylenu o gr. 2,0 mm

- zaklinowanie szczeliny klinami z tworzywa sztucznego, co 25 cm

- uzupełnienie szczeliny zaprawą cementową z dodatkami powodującymi pęcznienie zaprawy

  podczas wiązania, pod ciśnieniem 5 bar

- oczyszczenie ścian z nadmiaru zaprawy

 

III.Drenaż opaskowy :

- ułożenie w gotowym wykopie rur drenażowych pcv, perforowanych o średnicy 145 mm,

  w otulinie z geowłókniny, ze spadkiem min. 0,3% w kierunku projektowanego odpływu

- ustawienie studni rewizyjnych z rur pcv fi 315 mm, z nakryciem stożkami betonowymi

- obsypanie rur drenażowych pospółką o granulacji 16-31,0 mm

 

IV.Tynki wewnętrzne cokołu

- skuć zniszczone i odspojone tynki płaskie  1.20 do wysokości 2,35 m

- usunąć spoiny na głębokość 2 cm, powierzchni ścian po odkucia tynków

- oczyścić mechanicznie szczotkami drucianymi ściany i spoiny

- zmyć urządzeniem mikromgławicowym powierzchnię cokołu z

  brudu i kurzu,

- w  miejscach zawilgocenia ścian,  do wysokości 2,35 m

  zastosować preparat wstrzymujący migrację szkodliwych soli - SALZSPERRE

- w części cokołowej wysokości 1,00 m, zastosować izolację pionową

  przeciwwilgociową, ze szlamów mineralnych, środkami

  - np.KIESOL i  SULFATEXSCHLEMME

- wykonać obrzutkę  np.VORSPITZMORTEL, gr. 0,5 mm,

    siatkowo- 50 % powierzchni krycia,

- położyć warstwę tynku renowacyjnego podkładowego

   gr. 1,0 cm np.GRUNDPUTZ,

 - położyć warstwę tynku gr. min 3,0 cm, renowacyjnego- szerokoporowego

   Np.SANIERPUTZ – STARA BIEL – WTA , w 2 warstwach

- wykonać elastycznymi szpachlami mineralnymi zbrojonymi włóknami

   Szklanymi, np. FEINPUTZ, w trzech warstwach, gr.3,5 mm,

   wyprawę zlicować z istniejącymi wyprawami powyżej

- gruntować  np. HYDRO-TIEFENGRUND 1 – krotnie

 - malować farbami silikonowymi paroprzepuszczalnymi

    Np. FUNCOSIL LA SILICONFARBE,  2 krotnie w wybranym kolorze,

    zgodnie z zaleceniami projektanta i WUOZ

- na wykonanych tynkach renowacyjnych nie montować boazerii bezpośrednio na tynku,

   lecz w odstępie 1,50 cm umożliwiającym przepływ( cyrkulację) powietrza

 

Remont kanalizacji deszczowej.

1.Kanalizacja deszczowa.

- wykonania prac ziemnych.

- wykonanie podsypki pod kanały deszczowe z piasku , gr. 20 cm

- montaż obejmujący ułożenie rur PCV-U, Ø 160,200,300 mm

- rewizje i podejścia pod rury spustowe Ø 160 mm

- prace montażowe związane z wykonanie studzienek rewizyjnych PCV

  Ø 400 mm,

- prace montażowe związane z wykonanie studzienek rewizyjnych PCV

  Ø 1000 mm,

- montaż wpustów podwórzowych z kratą fi 315 mm

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami, co 25 cm

- wykonanie przewiertu pod drogą  – metodą przewiertu

  sterowanego w rurze ochronnej Ø355 PE, o długości 3 mb.

 

Zagospodarowanie terenu.

1.Opaska, place i alejki wokół kościoła.

- rozbiórka starej nawierzchni i opaski wokół kościoła

- ułożenie nawierzchni z płyt beton

Msza Święta na żywo

Transmisja na żywo

Święta

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św. Józefa Bilczewskiego, biskupa