„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.
Należeć może każdy,
kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

 

      „Rodzinie” tej patronuje zachwycający swą postacią Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:      Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.      Ta szczególna postać świeckiego człowieka - od dnia Jego beatyfikacji - staje się coraz bardziej znana nie tylko w naszej Ojczyźnie. Jego bowiem życie było całkowicie wypełnione troską o drugiego człowieka, a szczególnie o wychowanie dzieci, a także o chorych, samotnych i potrzebujących pomocy. On już nigdy nie przestanie świadczyć o zbawczej obecności Boga na drogach człowieka.

      Powstały kościoły i kaplice pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego, a także szkoły i inne instytucje wychowawcze, które obrały Go za patrona. Podobnie nazwy ulic, co ma też miejsce w naszym mieście. Serca ludzkie poznają Go z licznych publikacji książkowych i artykułów, z kaset i podczas sympozjów. Wciąż napływają prośby, a następnie podziękowania za otrzymane łaski za Jego wstawiennictwem. Pisze o tym młodzież, rodzice, a także starsi i chorzy.

      Z inicjatywy dobrych serc powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

      Wiele osób o dobrym sercu zadaje sobie pytanie, komu jeszcze oprócz moich najbliższych mogę coś dobrego uczynić? Są bowiem świadomi, że to Chrystus, który żyje pośród nas, utożsamiając się z potrzebującym bliźnim, kieruje pytanie do nas, Jego uczniów: „Czy miłujesz Mnie więcej …” (J 21, 15).

      Członkowie „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” pragną stawać się jak Jezus dla drugich, poprzez niesienie bezinteresownej pomocy w taki sposób, jaki jest możliwy dla każdego z nich. W każdym środowisku nie brak wielorakich okazji.

      Serdecznie zapraszamy! Na wspólnych spotkaniach tej „Rodziny”, jej członkowie poznają wspólnie wiele możliwości.

      Spodobało się Bogu „wykazać przemożne bogactwo Jego łaski na przykładzie dobroci” – także i Twego serca, które żyje miłością, gdy świadczy ją innym.Niech więc Twoje serce czuje się zaproszone do tej niezwykłej „Rodziny”. 

 

Wytyczne z Regulaminu Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego

Rodzina jest kołem terenowym Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “DOBROĆ” o charakterze niezarobkowym.1.    Rodzina ma charakter formacyjny i apostolsko-charytatywny.2.    Wzorem służby dla każdego członka Rodziny jest nade wszystko sam Jezus Chrystus, a także Maryja Niepokalana, Służebnica Pańska.3.  Członkowie Rodziny korzystają z doświadczenia wiary i przykładu apostolstwa pozostawionego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, który jest wzorem niestrudzonej służby bliźnim w duchu Chrystusowej Ewangelii.Rodzina stawia sobie główne zadania:1.  Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez osobistą formację oraz wsparcie potrzebujących modlitwą, ofiarą i pracą świadczoną w sposób bezinteresowny.2.  Dobrowolny i czynny udział w realizacji zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia “Dobroć” oraz w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (BDNP) w kraju i na misjach, czując się za nie współodpowiedzialnymi.3.  Budowanie więzi wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w Rodzinie i w swoim środowisku, obejmując swą troską najbardziej potrzebujących spośród dzieci, ubogich i chorych.Patronami Rodziny są:·  Główną patronką Rodziny jest Najświętsza Maryja Panna, Służebnica Pańska.Dlatego świętem patronalnym Rodziny jest Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25.III).·  Patronami są także:Św. Józef, Oblubieniec NMP (19.III) oraz Bł. Edmund Bojanowski, opiekun dzieci, chorych i ubogich (7.VIII).Organizacja i Zarząd Rodzinya.  Rodzina kierowana jest przez Radę podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia “Dobroć”, jako jednostce nadrzędnej z siedzibą Dębicy.b.  Radę wybiera się na okres trzech lat z możliwością ponownego wyboru.c.  W skład Rady Rodziny wchodzą:z wyboru: przewodnicząca i jego zastępca;wyznaczona przedstawicielka Zgromadzenia.Przynależność członka RodzinyCzłonkowie Rodziny dzielą się na czynnych, którzy świadczą innym pomoc jako wolontariusze.·  Członkowie wspierający - codzienną modlitwą za wstawiennictwem bł. Edmunda, ofiarą cierpienia lub pomocą materialną.·  Członkowie zachowują więź ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP, wspomagają jego dzieła misyjne i charytatywne modlitwą i czynami miłosierdzia, zgodnie z charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego.·  Członkami Rodziny mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe.·  Członkowie czynni Rodziny spotykają się przynajmniej raz w miesiącu i dbają o utrzymywanie kontaktu z członkami wspierającymi, zwłaszcza chorymi, starszymi i samotnymi.·  Członkowie czynni angażują się w działalność oświatową i opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin ubogich oraz charytatywną i dobroczynną, mającą na celu pomoc osobom chorym, starszym i samotnym. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. FormacjaCzłonkowie Rodziny:·  Rozwijają w sobie ducha modlitwy, ceniąc sobie w miarę możliwości częste uczestnictwo we Mszy św., a także praktykując modlitwę różańcową, Anioł Pański oraz osobiste oddanie się Matce Bożej.·  Starają się świadczyć innym miłość służebną na wzór Chrystusa Sługi Maryi, Służebnicy Pańskiej.·  Ustawicznie pogłębiają swą wiarę i bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność i Miłosierdzie – w oparciu o Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumentu Kościoła oraz opracowania dotyczące bł. Edmunda Bojanowskiego.·  Korzystają ze stałej pomocy w poznawaniu charyzmatu i duchowości bł. Edmunda. 

Siostry SłużebniczkiBogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

 

Wyjazd Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego do Starego Sącza i Nowego Sącza do Miasteczka Galicyjskiego, i śladami Jana Pawła II - 2011

Powrót

 

Zegar

Święta

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni