„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.
Należeć może każdy,
kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

 

      „Rodzinie” tej patronuje zachwycający swą postacią Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:      Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako „serdecznie dobry człowiek”, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.      Ta szczególna postać świeckiego człowieka - od dnia Jego beatyfikacji - staje się coraz bardziej znana nie tylko w naszej Ojczyźnie. Jego bowiem życie było całkowicie wypełnione troską o drugiego człowieka, a szczególnie o wychowanie dzieci, a także o chorych, samotnych i potrzebujących pomocy. On już nigdy nie przestanie świadczyć o zbawczej obecności Boga na drogach człowieka.

      Powstały kościoły i kaplice pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego, a także szkoły i inne instytucje wychowawcze, które obrały Go za patrona. Podobnie nazwy ulic, co ma też miejsce w naszym mieście. Serca ludzkie poznają Go z licznych publikacji książkowych i artykułów, z kaset i podczas sympozjów. Wciąż napływają prośby, a następnie podziękowania za otrzymane łaski za Jego wstawiennictwem. Pisze o tym młodzież, rodzice, a także starsi i chorzy.

      Z inicjatywy dobrych serc powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

      Wiele osób o dobrym sercu zadaje sobie pytanie, komu jeszcze oprócz moich najbliższych mogę coś dobrego uczynić? Są bowiem świadomi, że to Chrystus, który żyje pośród nas, utożsamiając się z potrzebującym bliźnim, kieruje pytanie do nas, Jego uczniów: „Czy miłujesz Mnie więcej …” (J 21, 15).

      Członkowie „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” pragną stawać się jak Jezus dla drugich, poprzez niesienie bezinteresownej pomocy w taki sposób, jaki jest możliwy dla każdego z nich. W każdym środowisku nie brak wielorakich okazji.

      Serdecznie zapraszamy! Na wspólnych spotkaniach tej „Rodziny”, jej członkowie poznają wspólnie wiele możliwości.

      Spodobało się Bogu „wykazać przemożne bogactwo Jego łaski na przykładzie dobroci” – także i Twego serca, które żyje miłością, gdy świadczy ją innym.Niech więc Twoje serce czuje się zaproszone do tej niezwykłej „Rodziny”. 

 

Wytyczne z Regulaminu Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego

Rodzina jest kołem terenowym Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “DOBROĆ” o charakterze niezarobkowym.1.    Rodzina ma charakter formacyjny i apostolsko-charytatywny.2.    Wzorem służby dla każdego członka Rodziny jest nade wszystko sam Jezus Chrystus, a także Maryja Niepokalana, Służebnica Pańska.3.  Członkowie Rodziny korzystają z doświadczenia wiary i przykładu apostolstwa pozostawionego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, który jest wzorem niestrudzonej służby bliźnim w duchu Chrystusowej Ewangelii.Rodzina stawia sobie główne zadania:1.  Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez osobistą formację oraz wsparcie potrzebujących modlitwą, ofiarą i pracą świadczoną w sposób bezinteresowny.2.  Dobrowolny i czynny udział w realizacji zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia “Dobroć” oraz w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (BDNP) w kraju i na misjach, czując się za nie współodpowiedzialnymi.3.  Budowanie więzi wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w Rodzinie i w swoim środowisku, obejmując swą troską najbardziej potrzebujących spośród dzieci, ubogich i chorych.Patronami Rodziny są:·  Główną patronką Rodziny jest Najświętsza Maryja Panna, Służebnica Pańska.Dlatego świętem patronalnym Rodziny jest Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25.III).·  Patronami są także:Św. Józef, Oblubieniec NMP (19.III) oraz Bł. Edmund Bojanowski, opiekun dzieci, chorych i ubogich (7.VIII).Organizacja i Zarząd Rodzinya.  Rodzina kierowana jest przez Radę podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia “Dobroć”, jako jednostce nadrzędnej z siedzibą Dębicy.b.  Radę wybiera się na okres trzech lat z możliwością ponownego wyboru.c.  W skład Rady Rodziny wchodzą:z wyboru: przewodnicząca i jego zastępca;wyznaczona przedstawicielka Zgromadzenia.Przynależność członka RodzinyCzłonkowie Rodziny dzielą się na czynnych, którzy świadczą innym pomoc jako wolontariusze.·  Członkowie wspierający - codzienną modlitwą za wstawiennictwem bł. Edmunda, ofiarą cierpienia lub pomocą materialną.·  Członkowie zachowują więź ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP, wspomagają jego dzieła misyjne i charytatywne modlitwą i czynami miłosierdzia, zgodnie z charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego.·  Członkami Rodziny mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe.·  Członkowie czynni Rodziny spotykają się przynajmniej raz w miesiącu i dbają o utrzymywanie kontaktu z członkami wspierającymi, zwłaszcza chorymi, starszymi i samotnymi.·  Członkowie czynni angażują się w działalność oświatową i opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin ubogich oraz charytatywną i dobroczynną, mającą na celu pomoc osobom chorym, starszym i samotnym. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. FormacjaCzłonkowie Rodziny:·  Rozwijają w sobie ducha modlitwy, ceniąc sobie w miarę możliwości częste uczestnictwo we Mszy św., a także praktykując modlitwę różańcową, Anioł Pański oraz osobiste oddanie się Matce Bożej.·  Starają się świadczyć innym miłość służebną na wzór Chrystusa Sługi Maryi, Służebnicy Pańskiej.·  Ustawicznie pogłębiają swą wiarę i bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność i Miłosierdzie – w oparciu o Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumentu Kościoła oraz opracowania dotyczące bł. Edmunda Bojanowskiego.·  Korzystają ze stałej pomocy w poznawaniu charyzmatu i duchowości bł. Edmunda. 

Siostry SłużebniczkiBogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

 

Powrót

Msza Święta na żywo

Transmisja na żywo

Święta

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św. Józefa Bilczewskiego, biskupa